Η Μοριακή Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών αφορά το διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που εστιάζεται στην εφαρμογή μοριακών μεθόδων και εργαλείων για τη βελτίωση των φυτών και ειδικά των καλλιεργούμενων, συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:

 

  • Φαινοτυπική μελέτη ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών (Phenomics).
  • Εφαρμογή μοριακών και επιγενετικών δεικτών σε μελέτες γενετικής ποικιλότητας πληθυσμών.
  • Μοριακός χαρακτηρισμός των φυτογενετικών πόρων.
  • Ανάπτυξη μοριακών δεικτών με χρήση –ομικών τεχνολογιών.
  • Χαρτογράφηση ποσοτικών χαρακτήρων ή αναγνώριση γονιδίων.
  • Υποβοηθούμενη επιλογή με μοριακούς δείκτες (molecular markers) και γονιδιωματική επιλογή (GWAS).
  • Συγκριτική ανάλυση των μεταγραφημάτων διαφορετικών ποικιλιών (transcriptomics).
  • Γενετική μηχανική και επαναστοιχειοθέτηση γονιδιώματος (Genome editing).
  • Μελέτη της ποιότητας των καρπών σε συνάρτηση με τον εμβολιασμό στα λαχανικά (Plant grafting).
  • Εφαρμογή της επιστήμης της μεταγονιδιωματικής (metagenomics) στη Βελτίωση των Φυτών.

 

 

  

 

 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Γανόπουλος Ιωάννης
Εντεταλμένος Ερευνητής

Μοριακή Βελτίωση Καλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 127) 
Fax +302310473024

e-mail: giannis.ganopoulos@gmail.com