Η κάνναβη ανήκει στα ελαιούχα – κλωστικά φυτά και το είδος Cannabis sativa L χρησιμοποιείται από τη νεολιθική περίοδο για την παραγωγή πλήθους προϊόντων και υποπροϊόντων Στη χώρα μας, η κάνναβη καλλιεργούνταν για αιώνες για την παραγωγή σκοινιών και υφασμάτων - την πρώτη αναφορά μάλιστα σε αυτήν συναντάμε το 450 π.X. στον Hρόδοτο. Στα μέσα του 20ού αιώνα, η κάνναβη αποτελούσε βασική γεωργική καλλιέργεια και εξαγώγιμο προϊόν. Eίναι χαρακτηριστικό ότι, μέχρι το 1957, οπότε με νόμο απαγορεύθηκε η καλλιέργεια του φυτού, λειτουργούσαν στην Eλλάδα επτά κανναβουργεία που επεξεργάζονταν την ίνα για τη δημιουργία σκοινιών. Σήμερα στην Έδεσσα, το υδροκινούμενο κανναβουργείο της, που λειτούργησε 40 χρόνια δίπλα στους καταρράκτες, αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής. Η καλλιέργεια της κάνναβης άρχισε να εγκαταλείπεται διεθνώς τη δεκαετία του 1980. Από 10,9 εκατ. στρέμματα, μέση ετήσια έκταση παγκοσμίως, την πενταετία 1948 - 1952, υποχώρησε στα 1,5 εκατ. στρέμματα την πενταετία 1987 - 1991, με κυριότερες χώρες καλλιέργειας την Kίνα, τον Kαναδά, τις Iνδίες, την Aυστραλία, τη Pωσία και την Oυγγαρία. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, όμως, η Eυρωπαϊκή 'Ενωση άρχισε να επιδοτεί τις νέες καλλιέργειες και άρχισε η περίοδος αναβίωσης της βιομηχανικής κάνναβης γιατί μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο φάσμα αγροκλιματικών συνθηκών με αύξηση της βιωσιμότητας σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, αγρονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον δημιουργήθηκαν νέες πολύ παραγωγικές ποικιλίες με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα στην ψυχροτρόπο ουσία τετραϋδρακανναβινόλη (THC), ενώ αναπτύχθηκε και νέα τεχνολογία για την επεξεργασία της ίνας με χαμηλότερο κόστος. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. 929Β/6-4-2016, η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης επιτρέπεται για ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης που έχουν περιεκτικότητα σε THC <0,2% και είναι εγγεγραμμένες στον Κοινοτικό Κατάλογο. Στην ίδια απόφαση, μεταξύ άλλων, ορίζεται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και υπεύθυνος την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε THC. Στα πλαίσια αυτά τα έτη 2016, 2017 εγκαταστάθηκαν αγροί αξιολόγησης έξι ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και τα προαναφερόμενα έτη πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) ώστε να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες δειγματοληψίες στους αγρούς καλλιέργειας.