Στην Ελλάδα ο καπνός αποτελεί βασικό γεωργικό προϊόν με κοινωνική και οικονομική σημασία και με ιστορικές ρίζες στη παράδοση του τόπου. Στον πίνακα  παρουσιάζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με καπνό και η παραγόμενη ποσότητα στην Ελλάδα (EC statistics).

 

Πίνακας : Καλλιεργούμενες εκτάσεις με καπνό και παραγόμενη ποσότητα στην Ελλάδα την τελευταία (πηγή European Commission, Production Statistics) 

Έτος

Έκταση (στρ)

Ποσότητα (τόννοι)

2006

218.420

22.092

2007

176.200

21.994

2008

158.200

20.535

2009

157.140

22.556

2010

155.710

18.359

2011

162.360

24.244

2012

174.500

25.027

2013

216.330

33.994

2014

168.510

33.700

2015

194.000

 

2016

196.500

 

 Στην Ευρώπη η συνολική παραγωγή καπνού το 2014 ήταν 213.365,00 τόννοι με κύριες παραγωγικές χώρες την Ιταλία (25% της συνολικής παραγωγής), Ελλάδα (16%) , Ισπανία (15%), Πολωνία (15%) και Βουλγαρία (13%).

 

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση με καπνό στην Ε.Ε. το 2014 ανέρχονταν στα 908.860 στρ. μειωμένη κατά 11% σε σχέση με αυτή του 2013. Αξιοσημείωτη μείωση των εκτάσεων καλλιέργειας καπνού παρατηρήθηκε στην Βουλγαρία (-36%), στην Ελλάδα (-22%) ενώ στην Ιταλία παρατηρήθηκε αύξηση (14%). 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr