• Η διατήρηση του σπόρου καλλιτερευτή όλων των σειρών, βιοτύπων που ανήκαν στη συλλογή του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας και έχουν μεταφερθεί στη Θέρμη.
 • Η δημιουργία νέων ποικιλιών καπνού με επιθυμητά μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται συνεχώς διασταυρώσεις αξιολογώντας και χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο γενετικό υλικό καθώς και όλες τις συλλογές βιοτύπων και άγριων ειδών με  στόχο τη δημιουργία νέων ποικιλιών.
 • Η διατήρηση σπόρου καλλιτερευτή όλων των ποικιλιών καπνού που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό κατάλογο. Ο σπόρος παράγεται με τις κλαστικές μεθόδους αναπαραγωγής, δεν είναι γενετικά τροποποιημένος και διατηρείται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας σε ψυκτικό θάλαμο κατάλληλα κατασκευασμένο για την επίτευξη αυτού του στόχου.
 • Η παραγωγή βασικού σπόρου όλων των ποικιλιών που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών.
 • Η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ο έλεγχος καθαρότητας και βλαστικής ικανότητας όλων των σπορομερίδων ετησίως.
 • Η τυποποίηση και πιστοποίησή του παραγόμενου σπόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
 • Η συσκευασία και διάθεσή του πιστοποιημένου βασικού σπόρου στους παραγωγούς μέσω των Ενώσεων, των  Ομάδων παραγωγών αλλά και των μεταποιητών καπνού. Ο καθαρισμός και η επεξεργασία του σπόρου, που διατίθεται σε υδατοστεγείς σφραγισμένες συσκευασίες, γίνεται χωρίς την προσθήκη χημικών.

 

 

Ο καπνόσπορος που διατίθεται στους καπνοκαλλιεργητές έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά Καπνού (ΦΕΚ 369/31-3-2003, απόφαση αριθ. 224961), από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 • Είναι γενετικά καθαρός και ανταποκρίνεται στον τύπο της συγκεκριμένης ποικιλίας
 • Είναι ομοιόμορφος, ακέραιος με υψηλή βλαστική ικανότητα
 • Είναι απαλλαγμένος από ζιζάνια και άλλες ξένες ύλες
 • Συμβάλλει στην παραγωγή δυνατών και σωστά ανεπτυγμένων φυταρίων
 • Παρουσιάζει σταθερότητα στις αποδόσεις.

 

 

Τα πλεονεκτήματα καλλιέργειας των ελληνικών ποικιλιών καπνού είναι τα εξής:

 • Είναι προσαρμοσμένες και δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στις ελληνικές  εδαφικές και κλιματικές συνθήκες
 • Έχουν σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά
 • Είναι επιθυμητές από τις καπνοβιομηχανίες λόγω των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr