Κατόπιν της σύστασης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ν. 4002/22-08-11 (ΦΕΚ 180/22-08-11) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 188763/10-10-11 (ΦΕΚ2284/Β/13-10-11) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 919/131869/27-10-2014 (ΦΕΚ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. συστάθηκε το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, από τη συγχώνευση οκτώ (8) μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (1. Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 2. Ινστιτούτου Σιτηρών, 3. Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών, 4. Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 5. Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, 6. Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, 7. Καπνικού Σταθμού Καρδίτσας, 8. Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας).

 

Τα προηγούμενα χρόνια ο Καπνικός Σταθμός Έρευνας Κατερίνης, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) λειτούργησε στην πόλη της Κατερίνης. Στο ΕΘΙΑΓΕ μεταβιβάστηκε μετά το κλείσιμο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) το 2001 (ΦΕΚ 1401/22-10-2001, Τεύχος Δεύτερο). Αντικείμενο του Καπνικού Σταθμού αποτέλεσε η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, πιστοποίηση και διάθεση καπνόσπορου όλων των ποικιλιών που καλλιεργούνταν στην Ελλάδα.

 

Από το 2012, ο Καπνικός Σταθμός μεταφέρθηκε και λειτουργεί στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την  7871/15-9-2011 απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr