Τα βασικά αντικείμενα έρευνας στο βαμβάκι σήμερα, είναι τα εξής:

1. Διαχείριση του γενετικού δυναμικού του βαμβακιού για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας καθώς και εκμετάλλευση της υπάρχουσας βιοποικιλότητας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι απαιτήσεις των καλλιεργητών αλλά και των χρηστών του προϊόντος αλλάζουν συνεχώς και για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρείτε μια μεγάλη συλλογή γενετικού υλικού με διάφορα χαρακτηριστικά, αλλά και πλήρη γνώση της συνδυαστικής ικανότητας  του υλικού αυτού.

2. Συνεχής αξιολόγηση των κυριοτέρων ποικιλιών βαμβακιού της ελληνικής αγοράς ως προς την αξιοποίηση των εισροών (νερό και λίπασμα) σε σχέση με την αποδοτικότητα και την ποιότητα και η δημιουργία νέων ποικιλιών βαμβακιού με ειδικά χαρακτηριστικά (υψηλή αντοχή ινών, απόδοση σε ίνες, αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες) για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.

3. Σποροπαραγωγή των ήδη υπαρχόντων ποικιλιών βαμβακιού καθώς και έλεγχος σπόρων σποράς ως προς την βλαστικότητα και την δυναμικότητα ανάπτυξης τους στο χωράφι.

4. Μελέτη για τη δημιουργία, αξιολόγηση και καλλιέργεια νέων τύπων βαμβακιού με ειδικά χαρακτηριστικά όπως το μακρόινο και έγχρωμο βαμβάκι το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες αγορές και αυξάνει το κέρδος των παραγωγών. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βαμβακιού με την εισαγωγή στη καλλιέργεια εγχρώμου βαμβακιού, εναρμονίζεται με το αυξημένο ενδιαφέρον για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα απαντά στα προβλήματα της συμβατικής καλλιέργειας.

5. Μελέτη γονιδίων που επιδρούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας του βαμβακιού και αξιοποίηση αυτών σε βελτιωτικά προγράμματα βαμβακιού με την ανάπτυξη λειτουργικών μοριακών δεικτών. 

6. Χρήση των μοριακών δεικτών SSRs (Simple Sequence Repeats) και ISSRs (Inter-Simple Sequence Repeats) καθώς και χλωροπλαστικών δεικτών για τη μελέτη της γενετικής ποικιλομορφίας, την ταυτοποίηση και το διαχωρισμό ποικιλιών και πληθυσμών και την εφαρμογή τους σε βελτιωτικά προγράμματα.

7. Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της μεταποιητικής βιομηχανίας, την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής και τον σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων.

8. Αξιολόγηση και αξιοποίηση των προϊόντων και παραπροϊόντων του βαμβακιού για νέες χρήσεις εντός κι εκτός της διατροφικής αλυσίδας με σκοπό την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.

9. Επέκταση της έρευνας και σε άλλα βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά (κλωστική κάνναβη, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αγριοαγκινάρα κλπ). Μελέτη και δημιουργία νέων ενεργειακών καλλιεργειών με υψηλότερες αποδόσεις και ομοιόμορφα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων και ενέργειας. Καλλιέργειες με υψηλή αποτελεσματικότητα στη χρήση νερού, που εκμεταλλεύονται εδάφη χαμηλής γονιμότητας, με μειωμένες ανάγκες σε χρήση φυτοφαρμάκων, που προστατεύουν τα εδάφη από τη διάβρωση και που θα αυξήσουν το αγροτικό εισόδημα.         

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Τσαλίκη Ελένη
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Χημεία & Τεχνολογία Βιομηχανικών Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 106) 
Fax +302310473024

e-mail: tsaliki@ipgrb.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Καλύβας Απόστολος 
Εντεταλμένος Ερευνητής

Γενετική Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 107)
Fax +302310473024

e-mail: kalyvas@ipgrb.gr