Φυτοπροστασία

  • Μελέτη βιολογίας νέων ζιζανίων, μελέτη βιολογίας και επιδημιολογίας παθογόνων και εχθρών.
  • Μελέτη διαχείρισης ζιζανίων, εχθρών και παθογόνων με ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντίστοιχα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  • Αντιμετώπιση –διαχείριση ζιζανίων, ασθενειών και εντόμων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για την αντιμετώπιση ζιζανίων, εχθρών και παθογόνων.
  • Μελέτη αποτελεσματικότητας νέων δραστικών ουσιών και μίγματα αυτών.
  • Mοριακή ταυτοποίηση βιοτύπων ζιζανίων

1) Ερευνητικές Δραστηριότητες

Εγχώρια και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με τη φυτοπροστασία αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του τομέα. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζιζανίων, εχθρών και παθογόνων σε διάφορες καλλιέργειες, στην αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και εκλεκτικότητας φυτοφαρμάκων και μιγμάτων αυτών, καθώς και στη μελέτη ανταγωνισμού καλλιεργειών.

2) Παροχή Υπηρεσιών

Στις υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνεται η αναγνώριση ζιζανίων, εχθρών και παθογόνων, καθώς και η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση- αντιμετώπιση τους στην αντίστοιχη καλλιέργεια.

Επίσης, παρέχεται υπηρεσία μελέτης αποτελεσματικότητας και εκλεκτικότητας νέων δραστικών ουσιών ή συνδυασμό δραστικών ουσιών.

3) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να φιλοξενηθούν για την εκτέλεση της πρακτικής τους άσκησης. Πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες θέσεις υπάρχουν στο ηλεκτονικό σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης.

Επίσης σε συνεργασία με το αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας φοιτητές δύναται να εκτελέσουν μέρος των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους διατριβών στις εγκαταστάσεις μας.

4) Συμμετοχή σε Ημερίδες και Εκθέσεις

Ο τομέας συμμετέχει σε ημερίδες με σκοπό τη διάδοση γνώσεων σε θέματα φυτοπροστασίας, καθώς και σε εκθέσεις (πχ. Agrotica).

Η προστασία της φυτικής παραγωγής από ζιζάνια, εχθρούς και παθογόνα αποτελεί το σκοπό του Τομέα Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης. Κύρια δραστηριότητα του είναι η μελέτη και η αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. Ταυτόχρονα, σκοπός του είναι η ορθολογική και ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων με γνώμονα το περιβάλλον και την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το ερευνητικό προσωπικό είναι σε επικοινωνία με τον αγροτικό χώρο σε τοπικό, περιφεριακό και εθνικό επίπεδο και για το λόγο αυτό συμμετέχει σε ημερίδες με σκοπό τη διοχέτευση γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους παραγωγούς για την επίλυση τοπικών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Γιτσόπουλος Θωμάς
Εντεταλμένος Ερευνητής

Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζιζανίων
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 105) 
Fax +302310473024

e-mail: gitsopoulos@yahoo.gr