ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

  • Τίτλος: Improving the conservation of the priority plant in the cross border area (Acronym: Conse-pp)

Χρηματοδότηση: Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές και ειδικότερα στο Μέτρο 2.3 Βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας)

Διάρκεια: 2017-2019.

 

  • Τίτλος: “Networking among Working Groups for coordinating the implementation of ECPGR objectives” 

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - ECPGR, Activity Grant Scheme)

Έναρξη-Λήξη: 01-02-2017 έως 31-04-2018

Προϋπολογισμός έργου: 15.000 €

Συντονιστής του έργου: Agricultural Institute of Slovenia, Σλοβενία 

Συμμετέχοντες φορείς: 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ΙΓΒ & ΦΠ, Ελλάδα 

Πρόεδροι των ομάδων εργασίας του ECPGR από τα: Agricultural Institute of Slovenia, Universita Di Catania, Crop Research Institute, Cyprus University of Technology, COMAV-Polytechnic University of Valencia, AGRITEC-Research Breeding and Services LTD, Vegetable Research and Development Station Bacau, Walloon Agricultural Research Centre, INIAV-BPGV, CREA-Fruit Tree Research Unit of Forli, Centre for Genetic Resources the Netherlands-CGN, University of Warwick, Institut National de la Resherche Agronomique-INRA, University of Birmingham, University Studi di Perugia, Institute for Breeding Research on Agricultural Crop, Univesrita degli Studi di Napoli

Πρόεδρος και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ECPGR 

Γραμματεία του ECPGR

Υπεύθυνος έργου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Δρ Παρθενόπη Ράλλη

Σκοπός του έργου: Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων εργασίας του ECPGR, καθώς και των Προέδρων και των μελών των αντίστοιχων ομάδων εργασίας, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα αντικείμενα της τρέχουσας φάσης (Φάση ΙΧ 2014-2018) του ECPGR σε κάθε ομάδα χωριστά, αλλά και να βοηθήσουν στη σύσταση των στόχων της επόμενης φάσης (Φάση Χ).

 

  • Τίτλος: “GRIN-Global” 

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - ECPGR, Activity Grant Scheme)

Έναρξη-Λήξη: 2017 

Προϋπολογισμός έργου: 15.000 €

Συντονιστής του έργου: Crop Research Institute, Τσεχία 

Συμμετέχοντες φορείς: 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ΙΓΒ & ΦΠ, Ελλάδα 

Μέλη της ομάδας εργασίας Documentation and Information του ECPGR από τα: Genetic Resources Institute University of Banja Luka, Plant Gene Bank, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, Centre for Genetic Resources the Netherlands-CGN, Austrian Agency for Healths and Food Safety Ltd., RUE-Scientific Practical Centre of the NAS of Belarus for Arable Farming, Agricultural Institute of Slovenia, University of Reading, Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Institute of Plant Genetic Resources

GRIN-Global Training & Documentation for the USDA, Η.Π.Α.

International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT), Μεξικό

IPK Gatersleben, Γερμανία

Υπεύθυνος έργου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Δρ Παρθενόπη Ράλλη

Σκοπός του έργου: Η κατάρτιση των μελών της ομάδας εργασίας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης (Documentation and Information Working Group) του ECPGR και των χρηστών των βάσεων δεδομένων με το σύστημα GRIN-Global και η βελτίωση της καταχώρησης των φυτικών γενετικών πόρων στην Ευρώπη μέσω ενός ενιαίου συστήματος τεκμηρίωσης, τo οποίο χρησιμοποιείται από πολλά Ινστιτούτα παγκοσμίως.

 

  • Τίτλος: Big Picnic: Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security.

Χρηματοδότηση: Horizon 2020 (project number 710780)

Διάρκεια: 2016-2019.

 

  • Τίτλος: Research Training Network on the Microbial Enhancement of Bioactive Secondary Metabolite Production in Plants”. (Acronym: Micrometabolite).

Χρηματοδότηση: Innovative Training Networks (ITN) Call: H2020-MSCA-ITN-2016

Διάρκεια: 2016-2018.

 

  • Τίτλος: "Brite Greenhouse – Energy autonomous smart greenhouse" (11ΣΥΝ_7_298),  Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς»  (2013-2015)

Προϋπολογισμός Ινστιτούτου: 158.000 €

Συντονιστής:  ECOSUN E.Π.Ε.

Συμμετέχοντες φορείς:

1.ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας 

2.Brite Hellas A.E. 

3.BLUEdev A.E. 

4.Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής – ITE/IEXMH 

5.ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE, Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

6.ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Υπεύθυνος του έργου: για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου

Αντικείμενο του έργου: είναι η κατασκευή ενός «έξυπνου» θερμοκηπίου  που θα προσφέρει τεχνολογικές λύσεις, μειώνοντας αφενός το κόστος λειτουργίας και αφετέρου συμβάλλοντας στην «οικολογική» γεωργία,  μέσω των κατάλληλων συνθηκών φωτισμού, με τη χρήση των κατάλληλων ηλιακών πινάκων. Η αποδοτικότητα του θερμοκηπίου  εκτιμήθηκε σε καλλιέργεια τομάτας, παράλληλα στο «έξυπνο» θερμοκήπιο και σε ένα ίδιο συμβατικό δίπλα σε αυτό. Η αξιολόγηση έγινε με σύγκριση διαφόρων χαρακτηριστικών: μορφολογικών, απόδοσης, εμφάνισης εχθρών, ποιοτικών, καθώς και οικονομικών παραμέτρων.

 

  • Τίτλος: “Enriching genebanks holding with novel diversity from unexplored islands and inland areas of Greece – filling gaps and securing climate change adapted germplasm”

Φορέας χρηματοδότησης: GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST (A Foundation For Food Security)

Έναρξη-Λήξη: 01-03-2013 έως 31-12-2014

Προϋπολογισμός έργου: 50.000 €

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 5.370 € για το ΚΓΕΒΕ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Συντονιστής του έργου: International Center for Agricultural Research in the Dry Area (ICARDA)

Συμμετέχοντες φορείς: 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας (ΚΓΕΒΕ), Ελλάδα

International Center for Agricultural Research in the Dry Area (ICARDA) 

Ag Research, Margot Forde Forage Germplasm Centre, Νέα Ζηλανδία

Υπεύθυνος έργου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Δρ Παρθενόπη Ράλλη

Σκοπός του έργου: Η εξερεύνηση περιοχών της Ελλάδας για τη συλλογή καλλιεργούμενων τοπικών ποικιλιών και αυτοφυών συγγενών με τα καλλιεργούμενα ειδών και τη διατήρησή τους στις τράπεζες διατήρησης γενετικού υλικού των συνεργαζόμενων φορέων.

 

  • Τίτλος: “Διερεύνηση του γενετικού αποθέματος των καλλιεργούμενων ειδών για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των αγροκομικών χαρακτηριστικών των κυριότερων Ευρωπαϊκών καλλιεργειών - Exploration of cultivated species gene pool for the advancement and improvement of important European crops agronomical characteristics”

Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας”/Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2013, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας για “Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες” 

Έναρξη-Λήξη: 27-12-2012 έως 26-2-2015

Προϋπολογισμός του έργου: 15.000 € για το ΙΓΒ & ΦΠ (πρώην Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας - ΚΓΕΒΕ), του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Συντονιστής του έργου: Δρ Παρθενόπη Ράλλη, ΙΓΒ & ΦΠ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Συμμετέχοντες φορείς: 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ΙΓΒ & ΦΠ, Ελλάδα

Ερευνητικό Κέντρο Φυτικής Παραγωγής Pieštány, Σλοβακία (Plant Production Research Center Pieštány, Slovak Republic)

Σκοπός του έργου: Η διατήρηση των αυτοφυών ειδών, συγγενών με τα καλλιεργούμενα, στα φυσικά τους ενδιαιτήματα (in situ) και των καλλιεργούμενων ειδών στον αγρό (on-farm) για τις καλλιέργειες που ενδιαφέρουν τις δύο συνεργαζόμενες χώρες, η εφαρμογή μεθοδολογίας για την εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση, η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και η δημιουργία του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των χωρών αναφορικά με επιστημονικά, τεχνικά, θεσμικά και διοικητικά θέματα, που αφορούν στη διασφάλιση και αξιολόγηση των φυτικών γενετικών πόρων.

 

  • Τίτλος: “Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού - Evaluation of the Greek Genebank” 

Φορέας χρηματοδότησης: Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση (J. S. Latsis Public Benefit Foundation) 

Προϋπολογισμός του έργου: 12.000 €

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 2.000 €

Έναρξη – Λήξη: 1-2-2012 έως 30-6-2013

Συντονιστής του έργου: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Συμμετέχοντες φορείς:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας (ΚΓΕΒΕ)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Υπεύθυνος έργου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Δρ Παρθενόπη Ράλλη

Σκοπός του έργου: Η αποτίμηση των υπηρεσιών της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ), με τη συγκέντρωση, περιγραφή κι ανάλυση πρωτογενών στοιχείων που διατηρεί η ΤΓΥ, καθώς και με την ανάλυση δευτερογενών στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα. Η μελέτη εξετάζει στο πλαίσιο εναλλακτικών σεναρίων την αξία των συλλογών της ΤΓΥ ως δικλείδας ασφαλείας για τη γεωργία απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους, καθώς και για την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας με τη δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών. Ολόκληρη η μελέτη υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://envicom.files.wordpress.com/2013/02/here.pdf

 

  • Τίτλος: “Conservation and sustainable exploitation of indigenous Medicinal and Aromatic plants traditionally used in the SEE, WB countries. A model approach for Sideritis spp. (Mountain tea)” SEE-ERA.NET Plus Joint Call – Thematic Area FP7 Agrofood. (2011-2013) 

Προϋπολογισμός: 130.000

Συντονιστής: Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου

Συμμετέχοντες εταίροι:

•Institute for Medicinal Plant Research “Dr. J. Pančić”, Serbia

•University Ss Cyril and Methodius, Faculty of Pharmacy, FYR of Macedonia  

•University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Croatia 

•Food Allergens Laboratory, Greece

Σκοπός του έργου: είναι η επιστημονική δικτύωση για την προστασία και τη βιώσιμη αξιοποίηση αυτοφυών Φαρμακευτικών Αρωματικών φυτών που χρησιμοποιούνται σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων. Μελετήθηκαν  είδη του γένους Sideritis (τσάι του βουνού), με εξάπλωση στην Β. Ελλάδα, και υλοποιήθηκαν δράσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό των περιοχών εξάπλωσης, των βιολογικών και φυτοχημικών χαρακτηριστικών, αξιολόγηση της γενετικής παραλλακτικότητας επιλεγμένων πληθυσμών, καθώς και δράσεις ex situ διατήρησης.

 

  • Τίτλος: “Conservation and characterization of Oregano (Origanum vulgare L.) wild populations in Europe” (2010-2011)

Φορέας Χρηματοδότησης: European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) – Medicinal and Aromatic Plants Working Group. 

Συμμετέχοντες:  ECPGR – Medicinal and Aromatic Plants Working Group.

Επιστημονικά υπεύθυνη: της ελληνικής συμμετοχής Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου

Σκοπός του έργου: ήταν η μελέτη αυτοφυών πληθυσμών ρίγανης Origanum vulgare L., στην Ευρώπη, ο χαρακτηρισμός της χημικής και γενετικής σύστασης αυτών και  η  εξάπλωση ταξινομικά καθορισμένων πληθυσμών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (http://archive-ecpgr.cgiar.org/archive_up_to_phase_viii/sugar_starch_fibre_crops/medicinal_plants/oregano_project.html)

 

  • Τίτλος: Genetic resources of Saffron and allies (Crocus spp.).

Χρηματοδότηση: GEN RES 2005 018 – CROCUSBANK 

http://www.crocusbank.org/ 

Διάρκεια: 2008-2010.

 

  • Τίτλος: Ανάπτυξη πιλοτικού σχήματος παραγωγής και εμπορική αξιοποίηση στην αρχιτεκτονική τοπίου και την βιομηχανία καλλυντικών τριών αυτοφυών αρωματικών-φαρμακευτικών ειδών.

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΒΕ «Ανταγωνιστικότητα», Πρόγραμμα ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας

Διάρκεια: 2006-2008.

 

  • Τίτλος: Δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης με αντικείμενο την βαλκανική χλωρίδα.

Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II - Εξωτερικά Σύνορα (Β’ ΚΠΣ). 

Διάρκεια: 1996 – 2001.

 

 

 

 

ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

  • Τίτλος: «Διατήρηση γενετικού υλικού Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) – Παραγωγή και Διάθεση Τυποποιημένου Πολλαπλασιαστικού Υλικού από επιλεγμένους γενότυπους του Τμήματος Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών» 

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο

Διάρκεια: Συνεχόμενο κάθε χρόνο

Επιστημονικά υπεύθυνη:  Δρ Π. Χατζοπούλου

Σκοπός του Έργου: 

α) Η Διατήρηση γενετικού υλικού Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών  

β) Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού από επιλεγμένους/ βελτιωμένους γενοτύπους 

γ) Επεξεργασία, Έλεγχοι ποιότητας 

        δ) Τυποποίηση, διάθεση Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Π.Υ)

      Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ανάλογα με τη χρήση του

 

  • Τίτλος: Συλλογή, ex situ διατήρηση, ποιοτική αξιολόγηση και μοριακός χαρακτηρισμός με σκοπό την αξιοποίηση της ρίγανης που αυτοφύεται στην περιοχή του όρους Κόζιακα (Ν. Τρικάλων) - συμβουλευτική υποστήριξη υφιστάμενων καλλιεργειών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ).

Χρηματοδότηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Διάρκεια: 2017-2019.

 

  • Τίτλος: Mελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης.

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο.

Διάρκεια: 2016 (24 μήνες).

 

  • Τίτλος: Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη διατήρηση και αξιοποίηση ειδών της ελληνικής χλωρίδας στο πλαίσιο των Σχολείων Αγρού.

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο.

Διάρκεια: 2016 (24 μήνες).

 

  • Τίτλος: In vitro αναπαραγωγή φυτικού υλικού πέντε (5) επιλεγμένων ειδών της ελληνικής χλωρίδας και εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού.

Χρηματοδότηση: Messinian Hub – Herbal products & more P.C.

Διάρκεια: 2016-2017 (6 μήνες).

 

  • Τίτλος: Ανάπτυξη προϊόντων αρτοποιίας (σνακ) με την ενσωμάτωση διαφόρων αρωματικών φυτών κατάλληλα για συνοδευτικά κρασιών.

Χρηματοδότηση: Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ.

Διάρκεια: 2015-2016.

 

  • Τίτλος: Συλλογή, διερεύνηση αναπαραγωγής και διατήρηση ενός τοπικού ενδημικού είδους του Ν. Κυκλάδων.

Χρηματοδότηση: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Διάρκεια: 2014-2016.

 

  • Τίτλος: Mελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης.

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο.

Διάρκεια: 2014-2015.

 

  • Τίτλος: Δημιουργία Βοτανικού Κήπου Κυκλάδων στη Σύρο.

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Διάρκεια: 2014-2015.

 

  • Τίτλος: Συντήρηση Φυτικού Υλικού και Λειτουργία του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων.

Χρηματοδότηση: Δήμος Κιλκίς.

Διάρκεια: 2013-2014 (9 μήνες).

 

  • Τίτλος: “Αναβάθμιση αγροκομικής αξίας εγχώριων ποικιλιών Σαντορίνης στα είδη τομάτα ‘τοματάκι’, λαθούρι ‘φάβα’, κρόκο ‘ζαφορά’, κάππαρη, άσπρη μελιτζάνα Σαντορίνης”

Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων

Προϋπολογισμός του έργου: 35.000 € 

Έναρξη – Λήξη: 2-11-2009 έως 1-11-2014

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας (ΚΓΕΒΕ), Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων (ΝΑΚ), Ερμούπολη, Σύρος 

Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων (ΕΣΘΠ), Πύργος Σαντορίνης (Φορέας χρήστης) 

ΑΠΘ, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Υπεύθυνος έργου: Δρ Αικ. Τράκα-Μαυρωνά, τέως Τακτική Ερευνήτρια του ΚΓΕΒΕ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σκοπός του έργου: Η αξιοποίηση της διαθέσιμης γενετικής παραλλακτικότητας μέσα από ένα πρόγραμμα ενδοπληθυσμιακής επιλογής και η δημιουργία νέας παραλλακτικότητας μέσω της άντλησης χαρακτηριστικών από το γονιδιακό απόθεμα της νήσου Σαντορίνης, μέσα από ένα δίκτυο διασταυρώσεων και άλλων κατάλληλων βελτιωτικών χειρισμών, ώστε το βελτιωμένο γενετικό υλικό που θα προκύψει να αξιοποιηθεί σε συστήματα αγροτικής διαχείρισης μειωμένων εισροών στο ιδιαίτερο εδαφοκλιματικό περιβάλλον του νησιού.

 

  • Τίτλος: Επισήμανση, πληροφόρηση και δημιουργία θεματικών ενοτήτων στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου.

Χρηματοδότηση: Δήμος Χίου.

Διάρκεια: 2012 (5 μήνες).

 

  • Τίτλος: Προμήθεια αυτοφυούς φυτικού υλικού για τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου.

Χρηματοδότηση: Δήμος Χίου.

Διάρκεια: 2012 (2 μήνες).

 

  • Τίτλος: Εργασίες συντήρησης και καλλιέργειας φυτικού υλικού του Βοτανικού Κήπου του Αιγαίου.

Χρηματοδότηση: Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου και Δήμου Ιωνίας.

Διάρκεια: 2010 (5 μήνες).

 

  • Τίτλος: Επισήμανση – Συλλογή – Αναπαραγωγή και Ταυτοποίηση για την προσαρμογή πιλοτικής καλλιέργειας στο Νομό Φλώρινας επιλεγμένων βιοτύπων αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας.

Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας.

Διάρκεια: 2008-2010.

 

  • Τίτλος: Επισήμανση – συλλογή-παραγωγή αυτοφυούς φυτικού υλικού του Αιγαίου.

Χρηματοδότηση: Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.

Διάρκεια: 2007-2010.

 

  • Τίτλος: Ερευνητική-επιδεικτική καλλιέργεια των ειδών Πρώτεα στην περιοχή Λασιθίου.

Χρηματοδότηση: Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.

Διάρκεια: 2002-2006.

 

  • Τίτλος: Ε1: Διατήρηση και αξιοποίηση της Βαλκανικής Χλωρίδας, 

Ε2: Δράσεις ανάδειξης της πολυλειτουργικότητας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων.

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διάρκεια: 2002-2010.