ΑΝΘΙΠΗ
 • Απλό υβρίδιο μικρού βιολογικού κύκλου, με δείκτη FAO 500 ή 112 - 115 ημερών.
 • Ύψος φυτού 200 - 220 εκ., ύψος έκφυσης σπάδικα 100- 110εκ.
 • Σπάδικας κωνικού σχήματος, με μήκος 23 εκ. και μέσο αριθμό σειρών 14. Χρώμα άξονα ρόδινο.
 • Κόκκοι τύπου Semi - Dent, μικρού μεγέθους, κίτρινου χρώματος, με βάρος 1000 κόκκων 360 γρ. περίπου.
 • Παρουσιάζει αρκετά καλή αντοχή στις συνήθεις ασθένειες και έντομα καθώς και στην ξηρασία.
 • Είναι κατάλληλο για επίσπορη καλλιέργεια και για πε-ριοχές με πολύ μικρή καλλιεργητική περίοδο. Μέση στρεμματική απόδοση 1000 κιλά/στρέμμα.
 • Κατάλληλη πυκνότητα 8500 φυτά/στρέμμα.

 

ΑΡΗΣ
 • Απλό υβρίδιο, 700 FAO ή 130 - 135 ημερών μέχρι την φυσιολογική ωρίμανση.
 • Στέλεχος μεγάλου ύψους, 230 - 350 εκ., αρκετά ανθεκτικό στο πλάγιασμα με μέτριο ύψος έκφυσης σπάδικα 110 - 120 εκ.
 • Σπάδικας μακρύς 28 εκ. με 14 - 16 σειρές και κόκκινο άξονα.
 • Σπόρος τύπου Dent, κίτρινου χρώματος, επιμήκης, μεγάλου μεγέθους με βάρος 1000 κόκκων 610 γρ. περίπου.
 • Είναι πολύ ανθεκτικό στο γυμνό άνθρακα και ελμινθοσπό-ριο, και αρκετά ανθεκτικό στο φουζάριο.
 • Κατάλληλο για γόνιμα και μετρίας γονιμότητας εδάφη, με ευρεία προσαρμοστικότητα και μέση απόδοση 1200 - 1610 κιλά/ στρ. Χάνει πολύ γρήγορα την υγρασία του σπόρου μετά τη φυσιολογική ωρίμανση. Θα πρέπει να συγκομίζεται έγκαιρα γιατί υπάρχει κίνδυνος να παρουσιασθεί πτώση σπαδίκων.

 

ΔΙΑΣ

 • Απλό υβρίδιο μεγάλου βιολογικού κύκλου, με δείκτη FAO 750 ή 135 - 140 ημερών.
 • Ύφος στελέχους μεγάλο, 240 - 260 εκ., ανθεκτικό στο πλάγιασμα, με μέτριο ύψος έκφυσης σπάδικα (120 εκ. περίπου).
 • Σπάδικες μεγάλοι ομοιόμορφοι, με μήκος 24 εκ. πε-ρίπου και 18 - 20 σειρές. Χρώμα άξονα ερυθρό.
 • Σπόρος μετρίου μεγέθους, επιμήκης, τύπου Dent κί-τρινου χρώματος, με μαλακό ενδοσπέρμιο. Βάρος 1000 κόκκων 380 γρ. περίπου.
 • Ανθεκτικό στον γυμνό άνθρακα, ελμινθοσπόριο και έντομα και μέτριας ανθεκτικότητας στο φουζάριο.
 • Πολύ κατάλληλο για τα γονιμότερα εδάφη, όπου μπορεί να δώσει ρεκόρ αποδόσεων. Καλά προσαρμο-σμένο στη χώρα μας, δίνει σταθερή απόδοση και σε λιγότερο γόνιμα εδάφη.
 • Μέση στρεμματική απόδοση 1300 - 1500 κιλά.
 • Άριστη πυκνότητα γύρω στα 7000 - 7500 φυτά/ στρέμμα.
{backbutton}