Αίτημα για ανάθεση εργασιών συντήρησης “sol-na” (MIS 5066799)