Ανάθεση υπηρεσιών για σκοπούς διάχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:“sol-na” (MIS 5066799)