Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1971/14.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Υδροπονική καλλιέργεια αμπελιού σε θερμοκήπιο για παραγωγή φύλλων με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα