Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 775/12.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος