Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πινάκων κατάταξης για μία (1) ανάθεση έργου (ακρωνύμιο: ENVITOOL)