Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης των πινάκων κατάταξης για (1) σύμβαση ανάθεσης έργου του Έργου «RICECUBE» (Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0234326, MIS: 5136522)