Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης των πινάκων κατάταξης για (3) συμβάσεις μίσθωσης  έργου Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου με ακρωνύμιο «ΙnnoPP»