Απόφαση αποδοχής πρακτικού του έργου µε Κωδικό ΟΠΣ 3437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»