Απόφαση για (1) σύμβαση  μίσθωσης  έργου του  έργου με κωδικό  Μ16ΣΥΝ2-00047