Απόφαση για (2) συμβάσεις  εργασίας του  έργου με ακρωνύμιο «ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΘΗ»