Απόφαση για (2) συμβάσεις  μίσθωσης  έργου του  έργου με ακρωνύμιο G(a)R(l)EEK