Απόφαση ΔΣ του Πρακτικού της αρ. 274/07-02-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος