Διαδικασία επιλογής αναδόχου “sol-na” (MIS 5066799)