Προμήθεια υλικού πληροφόρησης και προσκλήσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης του έργου με τίτλο:“sol-na” (MIS 5066799)