ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων, με ακρωνύμιο “sol-na”