ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Nature based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area» με ακρωνύμιο “sol-na”