ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (project management) του έργου με ακρωνύμιο “sol-na” (MIS 5066799).