Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης των πινάκων κατάταξης για (1) σύμβαση μίσθωσης έργου του έργου ANTIOXCERT Μ16ΣΥΝ2-00019