Υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου του έργου με ακρωνύμιο «ENVITOOL”