Υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου του έργου με ακρωνύμιο «ΙnnoPP»