65047 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CONSE PP_(19PROC006119211)