Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης για μία (1) ανάθεση  έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο για τις ανάγκες   υλοποίησης του έργου LIFE-TERRACESCAPE