Πίνακες κατάταξης για (1) σύμβαση μίσθωσης  έργου του   Έργου  με ακρώνυμο: «SΙSRICE»