Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ για  τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με ακρωνύμιο «ELIADA»