Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου του έργου με ακρωνύμιο «ΙnnoPP».